Arkiv

 Aktuelle artikler innen spesialistutdanningen

Viktig artikkel i Legetidsskriftet om  utdanning av spesialister i hud- og veneriske sykdommer http://tidsskriftet.no/2017/03/kommentar-og-debatt/hudleger-vil-helst-bo-i-oslo-0

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunikasjon om prosjektet med Helse- og omsorgsdepartementet  finnes i menyen til høyre. Det har vært løpende kontakt med departementet om oppdraget, og selv om disse dokumentene gir rammene for oppdraget, er mye i tillegg formidlet i møter underveis.

Helsedirektoratet

Felles kompetansemoduler og veiledning

Her er rapportene fra arbeidsgruppene (1-3) som har forslått læringsmål og aktiviteter for felles kompetansemoduler i spesialistutdanningen for legene. I tillegg har gruppe 4 foreslått opplegg for veiledning og veilederutvikling til bruk i det videre arbeidet med å få på plass kompetent veiledning i foretakene innen oppstart av del 1. Innholdet i rapportene står for arbeidsgruppenes egen regning, men vil danne grunnlag for Helsedirektoratets forslag til læringsmål og læringsaktiviteter for felles kompetansemoduler som sendes på bred høring før 1. juli.

Gruppe 1 Etikk, systemforståelse, ledelse, organisasjonsutvikling og lovverk

Gruppe 2 Forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet  Gruppe 2 vedlegg 1

Gruppe 3 Pedagogikk og kommunikasjon

Gruppe 4 Veiledning

Informasjon om rammene for del 1

Del 1 av spesialistutdanningen starter september 2017, og vil erstatte dagens turnustjeneste. Helsedirektoratet har utarbeidet informasjon om del 1 i  Notat om rammene for del 1. Notatet er sendt helseforetakene/sykehusene.

Vekst og fordeling av leger

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å følge med på utviklingen i legemarkedet gjennom årlige rapporter om vekst og fordeling av leger. Helsedirektoratet følger også med på kapasiteten for utdanning i alle spesialiteter, og særlig i sårbare spesialiteter. Se Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Rapport 2015

Ny struktur for spesialistutdanningen

Ny struktur for spesialistutdanningen er fastlagt Ny spesialitetstruktur for fremtidens legespesialister. Grunnlagsdokumenter for endret struktur og innhold i utdanningen finnes under lenken Helsedirektoratet i menyen til høyre.

Grunnlagsdokumenter for ny modell

Helsedirektoratet fikk oppdraget i brev fra HOD datert 04.05.2011. For å svare på dette, gjennomførte Helsedirektoratet først en analyse av fremtidens behov. I rapporten Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten legges mange av premissene for den nye strukturen.

Dernest kom selve rapporten Fremtidens legespesialister som svarer ut oppdraget om en fremtidsrettet spesialistutdanning. Denne ble til gjennom en bred og lang prosess med fire store samlinger med deltakere fra Legeforeningen, Spekter, RHF og universitetene. I tillegg utarbeidet åtte arbeidsgrupper det faglige fundamentet for struktur og innhold.

I  etterkant fikk Helsedirektoratet i brev datert 27.06.2013 i oppdrag å konsekvensutrede forslaget. Brev med beskrivelse av oppdrag og konsekvensutredningen kan finnes her. Med regjeringsskiftet i 2013 fikk Helsedirektoratet en presisering av oppdraget (brev datert 21.11.2013) om at det skulle settes inn i rammen av Nasjonal helse- og  sykehusplan.

Dette er de dokumentene som sier noe om innhold og struktur. I tillegg har det vært oppdrag om utredning av ny spesialitet knyttet til akuttmottaket, detaljutredning av roller og ansvar og mer spesifikke økonomiske konsekvenser.

Mandat og prosjektplan

Mandat LIS-prosjektet v 4 0 20160926

Prosjektplan – LIS – V 2.0 (godkjent 25.04.16)

Prosjektplan-LIS-V 1.0 (godkjent 25.01.16)

Prosjektdirektiv LIS

 

Interims fagråd

Sak til styringsgruppen om interims fagråd for Del1 (15.08.16)

Interims fagråd møte 1 (06.09.16)

Interims fagråd møte 2 (10.01.17)

 

Nyhetsbrev – oktober 2016

nyhetsbrev-om-ny-modell-for-spesialistutdanningen-for-leger-oktober-2016

 

Informasjonsbrev

Infobrev til deltakerne i prosjektet infobrev-til-deltakere-i-lis-prosjektet-1-november-2016

Brev til helseforetakene/sykehusene om forberedelser for del 1:

 1. Brev 1 – denne informasjonen er endret/oppdatert og lagt i arkiv
 2. Brev 2 (veiledning, kurs mm) Oversendelse brev 2 og Forberedelser til del 1 i spesialistutdanningen for leger (brev 2)

Brev 1 – denne informasjonen er endret/oppdatert(rammene for del 1) Oversendelse brev 1 og  Notat angående rammene for del 1 (3) og Tilleggsinformasjon fra Helsedirektoratet

Presentasjoner

Presentasjon av LIS-utdanningen (PDF-format) – 17. mars 2016

Presentasjonen beskriver roller, ansvar og oppgaver i den nye ordningen, hvordan prosjektet er organisert og milepæler for arbeidet.

Dersom du ønsker å bruke presentasjonen til undervisning, kan du få en utgave med støttetekst som kan redigeres. Kontakt elisabeth.arntzen@helse-sorost.no  

 

Prosjektorganisering:

Det tverregionale arbeidet organiseres som et prosjekt i etableringsfasen etter følgende modell (vedtatt i AD-møtet 25.1.2016, sak 40/2016):

figur_org

 • Prosjekteier: Det interregionale AD-møtet
 • Styringsgruppe: HR- og fagdirektørene i de fire RHFene, to KTV og en bruker.
  • Styringsgruppeleder: direktør forskning, innovasjon og utdanning Per Morten Sandset
 • Prosjektleder: Helse Sør-Øst RHF ved Elisabeth Arntzen
 • Prosjektgruppe: Representanter fra RHFene, de fire regionsykehusene (de regionale utdanningssentrene) og helseforetakene. Prosjektgruppeleder: Elisabeth Arntzen
  • Regionale team: Innmeldte personer til prosjektgruppen fra de enkelte regionene. Teamleder utpekes for hver region.
 • Faglig støtte til prosjektleder: professor, avdelingsleder Johny Kongerud, OUS HF og Einar Bugge, fag- og forskningssjef, UNN HF.
 • Referansegruppe: Representanter fra HF, RHF, Helsedirektoratet, universitetene, Legeforeningen, Spekter, KTV, Brukerutvalg. Referansegruppeleder: Elisabeth Arntzen
 • Arbeidsgrupper under prosjektgruppen: Prosjektgruppen etablerer og gir mandat til arbeidsgruppene, etter forslag fra arbeidsgruppene selv.

Nyhetsbrev – oktober 2016

nyhetsbrev-om-ny-modell-for-spesialistutdanningen-for-leger-oktober-2016

Informasjonsbrev

Infobrev til deltakerne i prosjektet infobrev-til-deltakere-i-lis-prosjektet-1-november-2016

Brev til helseforetakene/sykehusene om forberedelser for del 1:

 1. Brev 1 – denne informasjonen er endret/oppdatert og lagt i arkiv
 2. Brev 2 (veiledning, kurs mm) Oversendelse brev 2 og Forberedelser til del 1 i spesialistutdanningen for leger (brev 2)

Presentasjoner

Presentasjon av LIS-utdanningen (PDF-format) – 17. mars 2016

Presentasjonen beskriver roller, ansvar og oppgaver i den nye ordningen, hvordan prosjektet er organisert og milepæler for arbeidet.

Dersom du ønsker å bruke presentasjonen til undervisning, kan du få en utgave med støttetekst som kan redigeres. Kontakt elisabeth.arntzen@helse-sorost.no  

Arkiv

Brev 1 – denne informasjonen er endret/oppdatert(rammene for del 1) Oversendelse brev 1 og  Notat angående rammene for del 1 (3) og Tilleggsinformasjon fra Helsedirektoratet