Rundskrivet med merknader til forskriften er klar

Rundskrivet med merknader til spesialistforskriften er nå ferdig.

Rundskriv med merknader til spesialistforskriften

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Tidsbruk for del 1, 2 og 3

De eneste tidsangivelsene i spesialistforskriften er minimumstiden på 6,5 år for hele spesialistutdanningen, inkludert 12 + 6 måneder for del 1.

Det er ikke gitt egne bestemmelser for hvor lenge del 2 for indremedisin og kirurgi skal vare. Det er oppnåelse av læringsmålene og faglig forsvarlighet som blir førende for tidsbruken i del 2 og 3. Summen av del 1, 2 og 3 skal imidlertid alltid være minst 6,5 år.

Kilde: Helsedirektoratet

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Oppstart og overgang fra turnus til del 1

Helsedirektoratet har lagt ut informasjon for søkere på del 1-stillinger fra mars 2017. Her finner du dato for utlysning, søknadsfrist, svarfrist og overgangsordninger:

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Mer om læringsmål del 1

Helsedirektoratet har sendt brev til alle helseforetak i landet med utdypende tekst om læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer for del 1 .

Brevet fra Helsedirektoratet

Kliniske læringsmål del 1

Kliniske læringsmål med utdypende tekst del 1

FKM læringsmål del 1-3

FKM med utdypende tekst del 1-3

Helsedirektoratet fastsetter læringsmål, men anbefaler læringsaktiviteter.

De regionale utdanningssentrene vil kunne bidra til at helseforetakene/sykehusene får gjennomført læringsaktiviteter de ikke selv kan ivareta lokalt. For eksempel områder som krever spesielle kurs, e-læring eller simulering.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Læringsmålene for del 1 er ferdig

Helsedirektoratet har sendt ut kliniske læringsmål for del 1 og læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM) for del 1-3 i spesialistutdanningen for leger. Disse vil komme som vedlegg til spesialistforskriften og publiseres på Lovdata.no.

Læringsmål kliniske del 1

FKM læringsmål

To utdypende dokument med anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer vil bli oversendt helseforetakene og andre berørte med følgebrev i uke 2.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Nyhetsbrev – desember 2016

Nyhetsbrevet for desember 2016 inneholder ny informasjon om hvor LIS kan være i del 1 og hvilke spesialiteter og går via del 2 og hvilke som går rett i del 3. Se Nyhetsbrev desember 2016

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Læringsmålene for del 2 og 3 er på høring

Læringsmålene for de medisinske spesialitetene del 2 og del 3 er på høring. Høringsfristen er 1. april 2017. Se https://helsedirektoratet.no/horinger/leringsmal-for-de-medisinske-spesialitetetene-del-2-og-3

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Private institusjoners plass i de nye utdanningsløpene

Her er  svar på elleve spørsmål om hvordan private institusjoner på spesialisthelsetjenestenivå kan gå frem for å beholde sin plass i LIS-utdanningen. Se  Spørsmål og svar om privates rolle i spesialistutdanningen

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Legespesialiteter i del 2 og del 3

Det er bestemt hvilke spesialiteter som skal gå via del 2 og hvilke som skal gå rett i del 3. Se Spesialiteter i ny spesialiststruktur

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Forskriften er vedtatt

Ny forskrift for legenes spesialistutdanning er vedtatt:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forskrift-for-spesialistutdanning-for-leger/id2523446/

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar