Spesialistutdanningen må tilpasses nye tider

Viktig artikkel i Legetidsskriftet om  utdanning av spesialister i hud- og veneriske sykdommer. Forfatterne spør blant annet:

  • Hvordan vil faste utdanningsstillinger påvirke rekrutteringen til avtalepraksis og til overlegestillinger utenfor de store byene?
  • Hvilke følger vil det få for utdanningskapasiteten?

Artikkelen vil være et viktig bidrag i arbeidet med ny modell for spesialistutdanning for leger.

Du finner artikkelen her http://tidsskriftet.no/2017/03/kommentar-og-debatt/hudleger-vil-helst-bo-i-oslo-0

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Endringene av læringsmål del 1 etter høringen

Helsedirektoratet har lagt ut dokumentet som beskriver de endringene som ble gjort med læringsmål del 1 etter høringen – se her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kommentar til spesialistutdanningen

Per Morten Sandset, direktør for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst RHF, kommenterer Dagens Medisins artikkel «Frykter dårligere spesialistutdanning» i dette innlegget (DM 7/2017).

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Ny spesialistutdanning – nye muligheter

Artikkelen «Ny spesialistutdanning – nye muligheter» er publisert på nett på Yngreleger.no (YLF).

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Godkjenning av utdanningsvirksomheten

Det skal ikke være egen godkjenning av utdanningsvirksomhetene for de ulike delene i spesialiseringen, heller ikke for del 1. I den tidligere ordningen var det heller ikke egen godkjenning for turnustjenesten. I den nye ordningen er det utdanningsvirksomhetene (som regel helseforetak) som skal godkjennes, og godkjenningen gjelder for den enkelte spesialitet.

Dagens godkjente utdanningsinstitusjoner (etter gammel ordning), vil beholde sin godkjenning i en overgangsperiode som varer til 1. mars 2019. Helseforetakene, og andre som ønsker å være utdanningsvirksomheter, må innen denne datoen ha sendt inn søknad til Helsedirektoratet. Det betyr at dagens godkjenninger vil være gyldig helt fram til at direktoratet har behandlet søknaden.

Konklusjon: Forskriften stiller ingen krav om egen godkjenning for del 1. Dagens godkjenning av utdanningsinstitusjoner vil gjelde i overgangsperioden.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet 24.03.17

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Interims fagråd

Det har oppstått noen misforståelser om funksjonen til interims fagråd. Mandatet og møtereferatene er derfor lagt ut under fanen «Om prosjektet«.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Artikkel i Dagens Medisin om LIS-utdanningen

Hvordan utdanne fremtidens leger i Norge?

Kronikk ved Elisabeth Arntzen, prosjektleder/utdanningssjef og Per Morten Sandset, direktør for forskning, innovasjon og utdanning, Helse Sør-Øst RHF

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Krav til spesialisering for leger i kommunene

Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Se Helsedirektoratets side: krav til spesialisering for leger i kommunene .

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Rundskrivet med merknader til forskriften er klar

Rundskrivet med merknader til spesialistforskriften er nå ferdig.

Rundskriv med merknader til spesialistforskriften

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Tidsbruk for del 1, 2 og 3

De eneste tidsangivelsene i spesialistforskriften er minimumstiden på 6,5 år for hele spesialistutdanningen, inkludert 12 + 6 måneder for del 1.

Det er ikke gitt egne bestemmelser for hvor lenge del 2 for indremedisin og kirurgi skal vare. Det er oppnåelse av læringsmålene og faglig forsvarlighet som blir førende for tidsbruken i del 2 og 3. Summen av del 1, 2 og 3 skal imidlertid alltid være minst 6,5 år.

Kilde: Helsedirektoratet

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar