Om del 1

Læringsmål del I

Se vedlegg 2 til spesialistforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482

Se også kommentarer til forskriften:  Revidert rundskriv til spesialistforskriften (22.06.17)

Temahefter for del I

Temaheftene for del 1 er ment å være til hjelp og støtte i  HFenes arbeid med ny utdanningsmodell. Prosjektleder står ansvarlig for innholdet i temaheftene inntil de regionale utdanningssentrene (RegUt) overtar.

  1. Temahefte 1 Introduksjonskurs del 1 (15.06.17)
  2. Kommunikasjon kommer senere.
  3. Temahefte 3 Veiledning og supervisjon del 1 (28.06.17)
  4. Temahefte 4 E-læring del 1 (24 08 17) v 3.0
  5. Temahefte 5 Vurdering av oppnåelse av læringsmål LIS1 (22.06.17)
  6. Temahefte 6 Kliniske læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering del 1 (20.06.17)
  7. Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

IKT-verktøy LIS – brukerveiledninger

IKT-verktøy LIS Brukerveiledning for LIS (18.06.17)                                                              IKT-verktøy LIS Brukerveiledning for leder, veileder og supervisør (18.06.17)

Presentasjoner om forberedelser til del 1

  • Denne presentasjonen viser antall LIS1 i spesialisthelsetjenesten høsten 2017. Her er det også oversikt over hvor mange som vil være på de ulike helseforetakene i Norge og på hvilke avdelinger. Presentasjon: Antall LIS1 i spesialisering høsten 2017

 

Nyhetsbrev om del 1 – mai 2017

Nyhetsbrev mai 2017