Om del 1

Felles kompetansemål (FKM) – grunnlagsdokumenter

På oppfordring legges disse inn her.

Her er rapportene fra arbeidsgruppene (1-3) som har forslått læringsmål og aktiviteter for felles kompetansemoduler i spesialistutdanningen for legene. I tillegg har gruppe 4 foreslått opplegg for veiledning og veilederutvikling til bruk i det videre arbeidet med å få på plass kompetent veiledning i foretakene innen oppstart av del 1. Innholdet i rapportene står for arbeidsgruppenes egen regning, men vil danne grunnlag for Helsedirektoratets forslag til læringsmål og læringsaktiviteter for felles kompetansemoduler som sendes på bred høring før 1. juli.

Gruppe 1 Etikk, systemforståelse, ledelse, organisasjonsutvikling og lovverk

Gruppe 2 Forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet  Gruppe 2 vedlegg 1

Gruppe 3 Pedagogikk og kommunikasjon

Gruppe 4 Veiledning

Læringsmål del I

Se vedlegg 2 til spesialistforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482

Se også kommentarer til forskriften:  Revidert rundskriv til spesialistforskriften (22.06.17)

Temahefter for del I

Temaheftene for del 1 er ment å være til hjelp og støtte i  HFenes arbeid med ny utdanningsmodell. Prosjektleder står ansvarlig for innholdet i temaheftene inntil de regionale utdanningssentrene (RegUt) overtar.

  1. Temahefte 1 Introduksjonskurs del 1 (15.06.17)
  2. Kommunikasjon kommer senere.
  3. Temahefte 3 Veiledning og supervisjon del 1 (28.06.17)
  4. Temahefte 4 E-læring del 1 (24 08 17) v 3.0
  5. Temahefte 5 Vurdering av oppnåelse av læringsmål LIS1 (22.06.17)
  6. Temahefte 6 Kliniske læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering del 1 (20.06.17)
  7. Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

IKT-verktøy LIS – brukerveiledninger

IKT-verktøy LIS Brukerveiledning for LIS (18.06.17)

IKT-verktøy LIS Brukerveiledning for leder, veileder og supervisør (18.06.17)

 

Lynguider for brukere av IKT-verktøyet for LIS (utarbeidet av Sykehuspartner i Helse Sør-Øst)

Helse Sør-Øst Lynguide for supervisør Kompetanseportalen v2.0

Helse Sør-Øst Lynguide for veileder Kompetanseportalen v3.0

Helse Sør-Øst Lynguide for leder Kompetanseportalen v3.0

Helse Sør-Øst Lynguide for mobilapplikasjon Kompetanseportalen v2.0

Helse Sør-Øst Lynguide for LIS Kompetanseportalen v3.0

 

Om å få jobb og jobbe som LIS1

 Kristin Kornelia Utne (styremedlem i Yngre legers forening og foretakstillitsvalgt på sykehuset Østfold) har skrevet om regler for de som søker eller jobber som LIS1

https://yngreleger.no/artikkel/lis-1 

Presentasjoner om forberedelser til del 1

  • Denne presentasjonen viser antall LIS1 i spesialisthelsetjenesten høsten 2017. Her er det også oversikt over hvor mange som vil være på de ulike helseforetakene i Norge og på hvilke avdelinger. Presentasjon: Antall LIS1 i spesialisering høsten 2017

 

Nyhetsbrev om del 1 – mai 2017

Nyhetsbrev mai 2017