Om del 2 og del 3

Spørsmål og svar om praktisering av ny modell

Spørsmål og svar om generell kirurgi

Spørsmål og svar om overgangsordningen

Spørsmål og svar om obligatoriske kurs

Spørsmål og svar om privates rolle i spesialistutdanningen

Dagens obligatoriske kurs videreføres i ny modell

Les informasjon om saken som er sendt ut etter møtet i styringsgruppen 23. oktober 2017  E-post datert 25.10.17

Helseforetakenes forberedelser til del 2 og 3

Hvert helseforetak må, innen alle spesialistutdanninger de har ansvar for, gjennomgå de forskriftsfestede læringsmålene så snart de er klare og utarbeide utdanningsplan for hver spesialitet.  Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet for den enkelte spesialitet må være sendt innen 1.mars 2019.

LIS-prosjektet har laget eksempel på maler HFene kan bruke i  forberedelsene. Malene kan brukes som de er og tilpasses HFets ønsker og behov.

Mal Mandat for mottaksprosjekt del 2 og 3 i HFene v 1.0

Mal Prosjektplan for LIS del 2 og 3 i HFene v 1.0

Temahefte 7 Felles kompetansemoduler (FKM) del 1-3 Læringsmål – læringsaktiviteter – vurderingsmetoder (26.06.17)

LIS-prosjektets mandat for del 2 og 3 

De fire administrerende direktørene i RHFene har godkjent mandat for det tverregionale arbeidet med del 2 og del 3 av spesialistutdanningen for leger.

Det tverregionale prosjektets mandat har til nå vært rettet mot del 1 (tidligere turnustjenesten) samt oppgaver i del 2 og 3 som krever langtidsplanlegging. Oppgavene for del 1 er nå gjennomført i henhold til mandatet.

De regionale utdanningssentrene er etablert og overtar fra september 2017 oppfølgingen av del 1 som del av ordinære oppgaver tillagt utdanningssentrene. Regionalt utdanningssenter i Helse Vest koordinerer oppgavene mellom de fire sentrene i perioden 01.02.2017 til 01.02.19.

De regionale utdanningssentrene overtar oppgaver for del 2 og 3 fra prosjektet fortløpende, så snart det ligger til rette for dette.

Mandat for del 2 og del 3 i spesialistutdanningen for leger