Nå kan arbeidet i HF-ene starte!

LIS-prosjektet mottok 2. mars 2018 de ferdige læringsmålene for alle spesialitetene fra Helsedirektoratet, sammen med utkast til utdypende tekst til læringsmål, anbefalte læringsformer/ læringsaktiviteter, anbefalte vurderingsformer, inkludert anbefalte kurs og prosedyrelister.

Helsedirektoratet varsler små endringer før ferdigstillelse av anbefalingene. For noen av spesialitetene vil den endelig versjonen fra Helsedirektoratet bli ferdig før påske, andre kommer fortløpende etter påske.

For å sikre lik tilnærming til arbeidet og en samordnet nasjonal utdanning, har LIS-prosjektet utarbeidet en felles mal (Excel dokument) for alle spesialitetene.  Malen inneholder alle læringsmålene og utkast til anbefalinger fra Helsedirektoratet for del 2 og del 3 (v 1.0). Malen kan benyttes i helseforetakene/sykehusene sitt arbeid med :

1.  Utdanningsplaner for LIS.
2.  Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet.
3.  Identifisering av hvilke læringsmål som kan oppnås i eget HF, og hvilke læringsmål LIS må oppnå i annen virksomhet.
4.  Overføring av tekst til  kompetanseportalen/ Dossier. (Læringsmålene vil legges inn felles for alle i kompetanseportalen/Dossier.)

Alle HF-ene/sykehusene får nå malen/Excel arbeidsdokumentet i versjon 1.0 for alle spesialitetene, med tydelig merking av at dette ikke er den endelige versjonen av anbefalinger fra Helsedirektoratet. Alt innhold er hentet fra dokumentene LIS-prosjektet fikk tilsendt fra Helsedirektoratet 2.mars 2018. Se vedlagte brukerveiledning og spesialiteter i versjon 1.0 (spesialitetene legges ut fortløpende her under fanen «Om del 2 og del 3»):

BRUKERVEILEDER for HF-enes arbeidsdokument for del 2 og 3 v1.0

Anestesiologi (ANE) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Barnekirurgi (BAK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Blodsykdommer (BLS) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Bryst- og endokrinkirurgi (BEK) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Del 2 Kirurgi (FKI) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Endokrinologi (END) arbeidsdokument or HF-ene v1.0 – 13.03.18

Klinisk farmakologi (KLF) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

Onkologi (ONC) arbeidsdokument for HF-ene v 1.0 – 13.03.18

Ortopedisk kirurgi (ORT) arbeidsdokument for HF-ene v1.0 – 13.03.18

I påvente av at den endelige versjonen 2.0 blir ferdig, har HF-ene to muligheter:

A)     Bruke versjon 1.0 kun til å se hvordan oppsettet blir på spesialitetene.Så snart LIS-prosjektet får endringsloggen fra Helsedirektoratet, vil de få den endelige versjon 2.0 til bruk som masterdokument. Det er her de skriver lokale læringsaktiviteter og lager utdanningsplaner.
B)     De kan begynne å legge inn data i versjon 1.0, og bruke dette som masterdokument. De vil uansett få tilsendt versjon 2.0 fra LIS-prosjektet når det er klart. Da kan de velge å fortsette å bruke versjon 1.0 som masterdokument, og selv legge inn endringene (de får endringsloggen Helsedirektoratet utarbeider). Eller de kan bytte over til å bruke versjon 2.0 som masterdokument.

I versjon 1.0 dere nå får tilsendt, vil alle dokumenter/arkfanene merkes med denne teksten:

Viktig:

Innholdet i dette dokumentet er et utkast fra Helsedirektoratet. Kun læringsmålene er ferdig. Endelige oppdaterte dokument sendes til HF-ene/sykehusene så snart disse foreligger.

 

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Onkologi er klar!

Det kommer ny informasjon om spesialitetene senere i dag tirsdag 13. mars

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Sikrer legenes kompetanse

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF understreker at legene ikke bare skal gjennomføre prosedyrelisten, – det skal også vurderes om de har oppnådd kompetansen.

https://www.helse-sorost.no/nyheter/prosedyrelistene-og-de-obligatoriske-kursene-er-ivaretatt  

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Læringsmålene for del 2 og 3 er klare

Endelige læringsmål for del 2 og 3 for alle spesialiteter er sendt fra Helsedirektoratet til Lovdata for publisering. I påvente av Lovdatas publisering, som kan ta en uke, har Helsedirektoratet lagt samledokumentet ut på nettsiden:

Læringsmål del 2 og 3

OBS: Minner om at alle helseforetak/sykehus i landet vil få en utfylt mal tilsendt fra de regionale utdanningssentrene innen 9. mars 2018. Malen vil inneholde de endelige læringsmålene, utdypende tekst til læringsmålene og Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsformer.

Se  Hva skjer når læringsmålene for del 2 og 3 kommer v 1.0 (22.02.18).

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Hva som skjer når læringsmålene del 2 og 3 kommer

Helsedirektoratet har opplyst at læringsmålene med anbefalte læringsaktiviteter for del 2 og 3 kommer i løpet av uke 9 (innen 2.mars).

LIS-prosjektet har laget to maler som kan brukes likt i hele landet i oppfølgingen lokalt i helseforetakene/sykehusene for alle spesialitetene. Disse sendes ut fra de regionale utdanningssentrene til helseforetakene/sykehusene så snart all tekst fra Helsedirektoratet er lagt inn.

Den første malen kan brukes i  arbeidet med å bestemme læringsaktiviteter, vurderingsform, læringsarena osv for hvert læringsmål innen hver spesialitet. Se malen med forklaringer og tidsplan her: Hva skjer når læringsmålene for del 2 og 3 kommer v 1.0 (22.02.18).

LIS-prosjektet har også laget en mal som gir oversikt over hvilke læringsmål som må oppnås i annen virksomhet i hele landet. Se malen med forklaringer: Hvordan få oversikt over hvilke læringsmål LIS må ha i annen virksomhet.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kurs og prosedyrelister er ivaretatt

Dagens obligatoriske kurs og prosedyrelister vil bli ivaretatt i ny modell i LIS-utdanningen.

Dagens obligatoriske kurs vil bli videreført i ny modell for LIS-utdanning fra 1. mars 2019 (jfr referat styringsgruppen 27.10.17). Arbeidet med å planlegge kursene er godt i gang, og det er et sterkt ønske om videre bistand fra dagens kursledere og undervisere. De vil bli kontaktet.

Helsedirektoratets anbefalinger om et minimum antall repetisjoner av læringsaktiviteter (prosedyrelister) skal gjennomføres landsomfattende i en overgangsperiode i ny modell. Disse tverregionale kravene til læringsaktiviteter kan fravikes i spesielle tilfeller der annen aktivitet (ferdighetstrening) kan erstatte noen av repetisjonene (jfr styringsgruppen referat 18.12.17).

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Minimums antall repetisjoner (prosedyrelister)

I ny modell for LIS-utdanning er det oppnåelse av kompetansenivået i læringsmålet som er avgjørende, og ikke kun antall repetisjoner. Fagmiljøene har anbefalt et minimums antall repetisjoner (prosedyrelister) for å bli god nok.

Styringsgruppemøtet konkluderte 18.desember 2017:

  • Styringsgruppen legger til grunn at Helsedirektoratets anbefalinger om et minimum antall repetisjoner av læringsaktiviteter for å kunne oppnå et bestemt læringsmål, skal gjennomføres landsomfattende i en overgangsperiode for LIS i ny modell.
  • Denne unntaksbestemmelsen med tverregionale krav til læringsaktiviteter kan fravikes i spesielle tilfeller der annen aktivitet (ferdighetstrening) kan erstatte noen av repetisjonene.
Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Deltakere i LIS-prosjektet

Totalt 122 deltakere er med i det tverregionale LIS-prosjektets styringsgruppe, referansegruppe, prosjektgruppe og de ulike arbeidsgruppene. Se oversikten

Deltakere i LIS-prosjektet pr 29.1.18

 

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Godkjenning av læringsmål kan delegeres

Helse- og omsorgsdepartementet har på forespørsel fra LIS-prosjektet  redegjort for at godkjenningen av enkeltvise læringsmål kan delegeres for å unngå å binde opp lederressurser på en uhensiktsmessig måte.

Les redegjørelsen her:  Godkjenning av læringsmål kan delegeres

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Informasjon om læringsmålene for del 2 og 3

Her er siste nytt om læringsmålene og læringsaktiviteter for del 2 og 3. Informasjon om læringsmålene for del 2 og 3

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar